Algemene voorwaarden Linsen Parts B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Linsen Parts: Linsen Parts B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Cuijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54311721.
 2. Wederpartij: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie Linsen Parts een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Linsen Parts en de wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Linsen Parts en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Linsen Parts zich, jegens de wederpartij, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Linsen Parts aan de wederpartij te leveren zaken.
 6. Website/webwinkel: www.dev-linsenparts.com.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Linsen Parts en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel hetgeen uitdrukkelijk in of bij het aanbod (in de webwinkel) dat door de wederpartij is aanvaard, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen c.q. hetgeen uitdrukkelijk in het door de wederpartij aanvaarde aanbod van Linsen Parts is vermeld.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Linsen Parts is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Linsen Parts kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog worden herroepen.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Linsen Parts dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Linsen Parts dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Linsen Parts nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Linsen Parts door de wederpartij is aanvaard en de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn gesteld. Indien aan de bestelling van de wederpartij geen concreet aanbod van Linsen Parts vooraf is gegaan, komt de overeenkomst tot stand door bevestiging van de bestelling door Linsen Parts.
 6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Linsen Parts, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Linsen Parts anders aangeeft.
 7. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon jegens Linsen Parts hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.


ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

 1. Linsen Parts spant zich in de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Linsen Parts treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Linsen Parts schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Linsen Parts zijn leveringsverplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. De leveringstermijnen waartoe Linsen Parts zich jegens de wederpartij heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat Linsen Parts alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.


ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestellingen plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen in geval van bezorging, de kosten in verband met de aflevering aanvullend voor rekening van de wederpartij.
 2. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringsconditie, zoals een bepaalde Incoterm, anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. Een eventueel overeengekomen Incoterm, zoals Ex Works (EXW) en Delivered Duty Paid (DDP), heeft de betekenis als vastgelegd in de laatst geldende versie van de Incoterms zoals die wordt vastgesteld door de International Chamber of Commerce.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde te voldoen.
 4. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Linsen Parts de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde.
 5. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Linsen Parts mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Linsen Parts is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde en de kosten van opslag van de producten.
 6. Indien Linsen Parts bij toepassing van de leden 3, 4 of 5 kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar daar bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.


ARTIKEL 6. | ONTBINDINGSRECHT

 1. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand is gekomen (hierna: webwinkelbestelling), is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst tot zeven dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. De wederpartij heeft geen ontbindingsrecht bij een webwinkelbestelling betreffende:
  1. de levering van volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn;
  2. een koop betreffende producten ten aanzien waarvan een consument krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek ook geen ontbindingsrecht zou zijn toegekomen.
 3. De wederpartij die gebruik maakt van het ontbindingsrecht als bedoeld in lid 1, kan de webwinkelbestelling herroepen door daartoe schriftelijk een verzoek in te dienen bij Linsen Parts. Zo spoedig mogelijk nadat Linsen Parts in kennis is gesteld van het voornemen van de wederpartij om de webwinkelbestelling te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Linsen Parts de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
 4. De wederpartij dient de producten ongebruikt, onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan Linsen Parts te retourneren. Retournering geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij op een door Linsen Parts te bepalen wijze.
 5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen zeven dagen nadat Linsen Parts de herroeping van de webwinkelbestelling conform het bepaalde in lid 3 heeft bevestigd.
 6. De koper maakt uitsluitend aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de aankoopprijs van de producten en niet van de verzendkosten. Voor zover van toepassing is Linsen Parts gerechtigd de kosten van de retourzending aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Linsen Parts zal de aan de wederpartij terug te betalen bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na terugontvangst van de producten voldoen, mits door de wederpartij is voldaan aan alle voorwaarden van dit artikel.
 8. Linsen Parts heeft het recht de geretourneerde producten te weigeren dan wel slechts een deel van de aankoopprijs te restitueren of kwijt te schelden, indien en voor zover de producten na terugontvangst niet voldoen aan het bepaalde in lid 4 dan wel de producten te laat zijn geretourneerd. In een voorkomend geval doet Linsen Parts daarvan zo spoedig mededeling aan de wederpartij. De kosten van eventuele teruglevering van de geretourneerde bestelling aan de wederpartij, komen eveneens voor rekening van de wederpartij.


ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan bij althans onverwijld na de levering mededeling te doen aan Linsen Parts.
 2. In geval van gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbaar waren, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Linsen Parts.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Linsen Parts uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde bedragen bestaan.


ARTIKEL 8. | GARANTIE

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie.
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen (fabrieks)garantievoorwaarden, vervalt elke garantie op een product indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Linsen Parts kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling of toepassing, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Linsen Parts en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Linsen Parts zijn uitgevoerd.
 3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van de wederpartij op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.


ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Linsen Parts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede verstaan de omstandigheid dat Linsen Parts door toedoen van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn (leverings)verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Linsen Parts bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Linsen Parts is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Linsen Parts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Linsen Parts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Linsen Parts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Linsen Parts op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Linsen Parts ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Linsen Parts de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.


ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door Linsen Parts uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Linsen Parts vermelde prijzen exclusief btw en overige heffingen van overheidswege, waaronder eventuele douanekosten en invoerheffingen mede begrepen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden tot vooruitbetaling van het volledige bedrag dat zij uit hoofde van de overeenkomst aan Linsen Parts is verschuldigd. Linsen Parts is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst totdat de wederpartij een op haar rustende vooruitbetalingsverplichting volledig is nagekomen.
 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Linsen Parts aangewezen wijze en binnen de door Linsen Parts aangezegde of schriftelijk vermelde termijn. Indien uitdrukkelijk betaling na aflevering is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 4. Linsen Parts is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.


ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Linsen Parts, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7 en 8, is Linsen Parts na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door de wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Linsen Parts kan worden toegerekend.
 3. Linsen Parts is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de geleverde producten, waaronder mede begrepen schade ontstaan als gevolg van gebruik van de producten in strijd met de gebruiksvoorschriften en/of normale zorgvuldigheidseisen die de eindgebruiker in acht behoort te nemen bij het gebruik van de producten.
 4. Linsen Parts draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
 5. Linsen Parts is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Linsen Parts bestaat, komt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

-    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Linsen Parts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Linsen Parts toegerekend kunnen worden;

-    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

 1. De aansprakelijkheid van Linsen Parts is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Linsen Parts betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Linsen Parts nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Linsen Parts daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Linsen Parts dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Linsen Parts bedraagt één jaar.
 3. De wederpartij vrijwaart Linsen Parts van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Linsen Parts toerekenbaar is.


ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van Linsen Parts totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Linsen Parts te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Linsen Parts hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar. Tevens is de wederpartij in geval van verkoop aan derden gehouden een eigendomsvoorbehoud te bedingen dat minstens even verstrekkend is als het eigendomsvoorbehoud van dit artikel. Op het moment van doorlevering aan een derde, verkrijgt Linsen Parts op de vordering(en) van de wederpartij op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Linsen Parts of door Linsen Parts aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Linsen Parts is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te (doen) nemen. De wederpartij dient Linsen Parts op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Linsen Parts de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van zijn eigendomsrechten staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.


ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Linsen Parts wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de hierin opgenomen bedingen.